Byalagets stadgar

Klicka här för att ladda hem Holsljunga Byalags stadgar som en PDF-fil

§1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Holsljunga Byalag, föreningen har sitt säte i Svenljunga kommun.

§2 Medlemskap
Byalagets medlemmar är alla som som är mantalsskrivna i Holsljunga församling. Medlemskapet är gratis.

§3 Föreningens ändamål
Holsljunga Byalag är en förening med uppgift att tillvarata och utveckla Holsljunga och bygden däromkring. Byalaget är politiskt och religiöst obundet. Byalagets målsättning är att verka för en hållbar utveckling för byn genom att skapa möjligheter till arbete, boende och service. Föreningen strävar också efter att värna om bygdens intressen historiskt, kulturellt och miljömässigt.

§4 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är första januari till 31 december.

§5 Årsmöte
Årsmöte skall hållas under första kvartalet, kallelse skall utannonseras senast 14 dagar innan. Vid omröstning på årsmötet har varje medlem en röst, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Extra årsmöte skall hållas om mer än en tredjedel av medlemmarna eller ett majoritetsbeslut i styrelsen begär det. Vid extra årsmöte skall endast de frågor som upptas på kallelsen behandlas.

Vid årsmötet skall följande ingå i dagordningen:
§1 Årsmötets öppnande
§2 Godkännande av dagordningen
§3 Val av ordförande för mötet
§4 Val av sekreterare för mötet
§5 Val av två justerare för mötet
§6 Godkännande av kallelsen till mötet
§7 Föredragning av det gångna årets verksamhetsberättelse
§8 Föredragning av det gångna årets ekonomiska verksamhet
§9 Föredragning av revisionsberättelse
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
§11 Val av styrelse för det kommande året:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Minst två ledamöter
Minst en Suppleant
§12 Val av firmatecknare
§13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant
§14 Val av valberedning, två personer varav en sammankallande
§15 Val av kommittéer
§16 Styrelsens förslag och framställningar
§17 Inkomna motioner och övriga frågor
Motioner till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 31 december före årsmöte
Årsmötet tillsätter kommittéer för att arbeta med specifika uppgifter under året. Kommittéerna arbetar självständigt med stöd av styrelsen vid behov. En kommittés uppdrag kan vara av tillfällig eller permanent karaktär.

§7 Riktlinjer för styrelsens arbete
• Styrelsen utgör arbetsgruppen för ledning, administration, myndighetskontakter mm.
• Om ingen ordförande kan väljas på årsmötet leds föreningen av styrelsen som fördelar
arbetsuppgifterna på bästa sätt.
• Styrelsen har minst fyra protokollförda möten per år
• Varje styrelsemedlem kan kalla till styrelsemöte vid behov
• Skriftlig kallelse skickas ut innan varje möte
• För att beslut skall kunna fattas på styrelsemöte måste minst hälften av ledamöterna vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst
• Protokoll från styrelsemöten publiceras på Byalagets hemsida efter justering
• Styrelsemedlem som önskar avsäga sig sin post för kommande år skall göra detta senast den 31 december

§8 Ordförandens befogenheter
Ordförande får själv besluta om mindre utgifter som denne anser det vara till gagn för byn och föreningen. Exempelvis blommor eller mindre gåvor. Utgifter större än 500 kr kräver styrelsebeslut.

§9 Föreningens tillgångar
Föreningen skall inte förvalta fastigheter eller större materiella ting. Endast föremål av mindre värde som behövs för föreningens löpande verksamhet skall finnas i dess ägo.

§10 Ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar krävs årsmötesbeslut med minst två tredjedels majoritet, varvid ändringen genast äger giltighet. Förslag till ändringar skall vara styrelsen tillhanda senast 31 december för att kunna tas upp på kommande årsmöte.

§11 Upplösning av föreningen
För upplösning av Holsljunga Byalag krävs beslut med minst två tredjedels majoritet av två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara utlyst som ordinarie. Efter att obetalda skulder gäldats skall föreningens återstående tillgångar överlämnas till arkiv eller organisation som beslutas innan upplösande.