Visioner & Mål

Holsljungas Utvecklingsplan / Byalagets Mål och Visioner 2009 (Reviderad 2021)

Sysselsättning och Företagande
Byalaget vill verka för ett utökat boende i Holsljunga och vill att fler strandnära tomter tas fram – både kommunala och privata. Skall vi få fler att våga bygga måste det finnas unika lägen annars blir den ekonomiska risken för stor.
Vi vill hjälpa fler företag att etablera sig och använda de industritomter som finns förberedda.
Ett industrihotell bör byggas för att underlätta för mindre företag att snabbt få igång en verksamhet. De behöver då inte själva bygga eller som idag flytta från Holsljunga till andra lediga lokaler.
En viktig faktor är att kommunikationer, fiber samt elförsörjning fungerar tryggt. Möjlighet måste finnas till att arbeta hemifrån samt för studerande att bo kvar hemma trots resor.

Boende och service
Byalaget strävar efter att behålla och helst även utöka ortens olika servicegivare. Idag finns lantbrevbärare, obemannad livsmedelsbutik, hemtjänst, skola, fritids, förskola, bilverkstad, idrottshall, vandrarhem resp kaféverksamhet, camping med stuguthyrning mm.
Vi vill verka för att inga hus eller lägenheter skall stå tomma.

Trafik
Byalaget verkar för god trafiksäkerhet i Holsljunga med omnejd. Vi behöver bättre bussförbindelser över kommungränserna ex mot Borås, Göteborg, Varberg, Falkenberg dit man skall kunna åka kollektivt till arbete och studier. Angeläget att bygga ut gång- och cykelvägar och se över hastigheterna för att öka säkerheten för våra barn m fl.

Miljö/Energi
Byalaget arbetar aktivt med att försköna omgivningarna. Särskild vikt läggs vid Näset och vid genomfarterna. Vi vill på detta sätt locka fler till vår by och även behålla alla som bor här.
Byalaget anser att miljöfrågor är mycket viktiga och där kommer kollektivtrafik samt en fungerade lokal taxi för äldre- och sjukresor att behöva utvecklas.

Föreningar/Demokrati
Det är viktigt att alla trivs och känner sig delaktiga i byn. Vi vill stödja små som stora föreningar genom ekonomiskt bidrag, praktiskt deltagande eller som språkrör. Extra viktigt är att få ungdomarna engagerade .
Det måste bli enklare för kommunens alla föreningar att söka bidrag/stöd hos kommunen till investeringar ex reparationer av byggnader, inköp av nya maskiner eller skötsel av planer.
Kortare beslutsvägar och bättre info om vad som gäller behövs i framtiden.
Vi samverkar med andra Byalag via Trivselbygden, där 10 Byalag tillsammans ger ut Trivselbygdens Tidning 1 gång per år (början av Juni). Där finns information om våra byar och annonser från lokala näringsidkare.
Vi samarbetar även om andra saker och träffas regelbundet.

Kultur/Fritid
Vi har idag idrottshall med bla Spinning & Box, Camping med stugor, rikt fritidsfiske, motionsspår, dansbana, fotbollsplan, gym, multisportarena, hembygdsstuga samt en aktiv kyrka mm.

Byalaget vill verka för en ökad bygdegemenskap genom olika evenemang ex Valborgsmässofirande samt medverkan vid Tomtepromenad mm. Vi samverkar med andra föreningar vid musikevenemang eller kulturella evenemang. Vi vill ständigt utveckla vår hemsida, vara aktiva i våra sociala medier samt behålla och utveckla vår bytidning Spegeln, vilken ges ut 2 gånger per år.

Turism/Natur/Rekreation
Byalaget vill verka för ökad turism .Vandrarhem, Camping, Stranden m grönområden samt Näset prioriteras som turistattraktioner.
Andra värdefulla miljöer är Gräne Gruva, Hembygdsstugan och Banvallen
Vi tror att det går att utveckla turismen där paket ihop med Camping/Vandrarhem kan ordnas.
Exempel är Fiske, Vandringar i skog /natur, Träningsläger för olika idrotter med hallen som bas, kurser i målning mm.

Centralorten/Service i kommunen
Det är viktigt att god service behålls i kommunen. Skolor, tandläkare, äldreboende, bibliotek och livsmedelsaffärer mm måste finnas både i centralorten och på andra orter i kommunen.
Särskilt angeläget är att vårdcentralen i centralorten fungerar väl med varaktig, stabil och kompetent personal. Det måste vara attraktivt att jobba som läkare i Svenljunga kommun.
Många kommunala funktioner går att dela med närliggande kommuner för att minska kostnaderna och därmed frigöra medel till skola, vård och omsorg .

Holsljunga Byalag september 2009 (Reviderad 2021)


Övriga mål och uppgifter för Byalaget:

• Ständigt utveckla och verka för att hemsidan är aktuell

• Behålla och utveckla Spegeln som ett informationsblad för byns invånare och turister.

• Verka för att människor vill flytta till Holsljunga eller att ha möjlighet att bo kvar trots avstånd till arbeten eller studier som oftast finns på annan ort.

• Samverka med andra byalag. Exempel på detta är ”Trivselbygden” där Holsjunga är en av 10 byalag som samverkar och träffas regelbundet. Trivselbygdens tidning delas ut 1 gång per år och det sker vanligen i maj/juni. Där kan man finna information om de tio byarna och annonser från lokala näringsidkare.

• Verka för att familjer trivs och känner sig delaktiga i byn.

• Byalaget har en önskan att banvallen skall i framtiden kunna bli en cykel och gångled både norrut och söderut. En ökad kommunikation mellan byarna är av stor vikt.

• Verka för att barn och ungdomar trivs i samhället och känner sig delaktiga.